O projekcie / About the project


Co to jest Projekt IGG i do kogo jest skierowany?

Projekt IGG (Internet-Genealogia-Genetyka) to interdyscyplinarny projekt badawczy, skierowany do wszystkich zainteresowanych prowadzeniem badań genealogiczno-genetycznych, w tym poszukiwaniem przodków i krewnych, za pomocą Internetu. Strona projekt-igg.online służyć ma jako narzędzie do prowadzenia badań genealogiczno-genetycznych w Internecie. Rosnące zasoby internetowe pomagają dziś prowadzić tego typu badania, a genealogia wspierana jest badaniami genetycznymi, oferowanymi przez globalne firmy.

Projekt IGG jest efektem badań naukowych, których zwieńczeniem jest książka dra hab. Radosława Sajny-Kunowsky’ego (autora projektu) pt. „Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich h. Nałęcz” (Bydgoszcz 2021), a ponadto: wprowadzenie korekt i nowych haseł do polskiej edycji Wikipedii oraz stworzenie drzewa genealogicznego, dostępnego na portalu MyHeritage oraz w bazach Geni.com, zawierającego ponad dwadzieścia tysięcy postaci (w tym przedstawicieli wielu polskich rodów magnackich i szlacheckich, królów, papieży, prymasów i biskupów, generałów, naukowców, artystów, sportowców czy przedsiębiorców, różnych rodzin z Pomorza, Wielkopolski, Mazowsza i innych regionów Polski, ale też wielu rodów szlachty pruskiej, szkockich klanów, rosyjskich carów, królów Anglii, Francji, Hiszpanii, elit z krajów skandynawskich, polskich emigrantów do USA, Francji, Brazylii, laureatów Nagrody Nobla itd.).

What is the IGG project and who is it addressed to?

The IGG (Internet-Genealogy-Genetics) is an interdisciplinary project aimed at anyone interested in conducting genealogical and genetic research, including searching for ancestors and relatives, on the Internet. The website projekt-igg.online is intended to serve as a tool for conducting genealogical and genetic research on the Internet. Today, growing Internet resources help to conduct this type of research, and genealogy is supported by genetic research offered by global companies.

The IGG project is the result of scientific research, the culmination of which is the book written by the author of the project Dr. hab. Radosław Sajna-Kunowsky „Internet, genealogy and genetics on the example of the Kunowski family, Nałęcz coat of arms” (Bydgoszcz 2021) and additionally: the corrections and new entries to the Polish edition of Wikipedia and the creation of a family tree, available on the MyHeritage website and in Geni.com databases, containing over 20 thousand figures (including all Polish kings, representatives of many aristocratic and noble families, popes, primates and bishops, generals, scientists, artists, sportsmen and entrepreneurs, various families form Pomerania, Greater Poland, Masovia and other regions of Poland, but also many families of Prussian nobility, Scottish clans, Russian tsars, kings of England, Scotland, France, Spain, elites from Scandinavian countries, Polish emigrants to the USA, France, Brazil, Nobel Prize winners etc.).