Autor projektu i książka / Author of the project and the book

Autorem projektu jest Dr hab. Radosław Sajna-Kunowsky, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor m.in. książki pt. Internet, genealogia i genetyka na przykładzie rodu Kunowskich herbu Nałęcz (Wydawnictwo UKW, 2021). Projekt IGG powstał na bazie badań, których efektem jest ta właśnie książka.
Recenzja książki (autor: dr Katarzyna Gmerek, UAM w Poznaniu): http://blog.home.amu.edu.pl/2022/03/internet-genealogia-i-genetyka/

The author of the project is Radosław Sajna-Kunowsky, PhD, associate professor at the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, author of the book titled (in English translation): „Internet, genealogy and genetics on the example of the Kunowski family, Nałęcz coat of arms” (UKW Publishing House, 2021). The IGG project was built on the basis of research that resulted in this book.

Projekt okładki: ArtStudio

Streszczenie książki:

Książka ta łączy tradycję z nowoczesnością: dawne czasy i szlacheckie tradycje z nowoczesnymi narzędziami medialnymi do poszukiwania przodków. Dzięki rozwojowi mediów (nazywanych dziś „nowymi mediami”) genealogia, wspierana przez genetykę (coraz bardziej dostępną w tzw. erze cyfrowej), stała się popularna w czasach współczesnych. Poszukiwanie historii własnej rodziny pozwala odpowiedzieć na pytanie o własną tożsamość i może przyczynić się do lepszego zrozumienia społeczności, w której żyjemy. Internet, jako główne narzędzie badawcze, umożliwia nie tylko odkrywanie genów i przodków, ale także weryfikację informacji, które dotarły do ​​dzisiejszych pokoleń poprzez tradycyjne źródła, począwszy od starych ksiąg (w tym herbarzy) po rodzinne opowieści o przodkach, czasem nawet mityczne. Oczywiście aktualne możliwości badawcze w Internecie są możliwe dzięki zaangażowaniu badaczy – genealogów, którzy wydobywają informacje ze źródeł pierwotnych.
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie Internetu jako przestrzeni źródłowej do badań genealogicznych (z uwzględnieniem związanych z tym możliwości badań genetycznych) oraz przedstawienie wyników badań jednej rodziny szlacheckiej – Kunowskich herbu Nałęczów (w pewnym okresie „von Kunowskich”), z którego pochodzi autor. Struktura książki odzwierciedla chronologię rodowych dziejów. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający, teoretyczny, łączący perspektywę medioznawczą z genealogią i genetyką. Przedstawia rodzaje źródeł (w tym ich wiarygodność), które mogą być przydatne dla internetowego genealoga, zarówno profesjonalnego, jak i amatora, ale także globalną ofertę badań genetycznych i nowoczesnych technologii tworzenia drzew genealogicznych. Kolejne trzy rozdziały przedstawiają metody i wyniki badań w podziale na trzy okresy historyczne związane z działalnością badanej rodziny w poszczególnych regionach Europy.
Pierwszy okres (a drugi rozdział) to późne średniowiecze, kiedy Kunowscy „narodzili się” w kolebce państwa polskiego, czyli Wielkopolsce. W pierwszym podrozdziale przedstawiono ród herbowy Nałęczów wraz z innymi rodami, które odegrały ważną rolę w regionie. Następnie wskazano główne ośrodki Nałęczów i gniazdo rodziny Kunowskich, a także różne relacje z innymi rodzinami. Ostatni podrozdział pierwszego rozdziału to analiza danych o badanej rodzinie w „Tekach Dworzaczka”, czyli najważniejszym źródle (zdigitalizowanym i dostępnym w Internecie), które można wykorzystać do badań genealogicznych szlachty wielkopolskiej.
Okres drugi (a rozdział trzeci) obejmuje działalność rodziny głównie na Wschodzie w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wywód zaczyna się od rozważań genetycznych (dotyczących haplogrupy Y-DNA R1a) związanych z omawianym obszarem oraz obecnością tego dwupaństwowego tworu w przestrzeni internetowej. Drugi podrozdział dotyczy enigmatycznej postaci „Jerza” Kunowskiego, który pojawił się w pewnym źródle, natomiast znacznie lepiej udokumentowana postać Jana Kunowskiego (polskiego husarza, kalwinisty i sekretarza królewskiego) jest tematem kolejnego podrozdziału. W ostatnim mowa jest o innych przedstawicielach rodziny Kunowskich, z pewnością spokrewnionych z Janem, którzy mieszkali wówczas na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Okres trzeci (a rozdział czwarty) rozpoczyna się emigracją Samuela, syna Jana Kunowskiego, do Brandenburgii-Prus i opisuje dzieje rodu w realiach tego kraju, które stało się królestwem. Mowa jest o pierwszych pokoleniach pastorów protestanckich, a potem o pierwszych przedstawicielach rodu, który uzyskał indygenat, a potem pruskie szlachectwo. Przedstawiono postać znanego prawnika i astronoma George’a Karla Friedricha Kunowskiego (którego imieniem nazwano kratery na Księżycu i Marsie) oraz innych przedstawicieli rodu, którzy osiągnęli stopnie generała w armii pruskiej, zajmowali kierownicze stanowiska w sądach lub odnosili sukcesy w nauce, kulturze, sztuce itp. Ostatni podrozdział przedstawia potomków pierwszego „von Kunowskiego”, tj. Ottona Friedricha Wilhelma, w tym relacje z innymi rodami szlacheckimi, aż do pokolenia autora tej książki.
Efektem badań jest stworzenie pierwszej genealogii rodowej opartej przede wszystkim na źródłach dostępnych w Internecie. W każdym z rozdziałów wykorzystano różne źródła, specyficzne dla danego okresu i obszaru badań, choć niektóre źródła lub narzędzia okazały się przydatne na wszystkich etapach badań. W celu opisania historycznego kontekstu wydarzeń lub w innych celach związanych z badaniami wykorzystano również tradycyjne (drukowane) źródła, w tym opracowania naukowe, które niekoniecznie są dostępne w Internecie (choć dzięki Internetowi łatwo je znaleźć, by kupić lub wypożyczyć), które wzbogacają perspektywę opisywanego problemu.
Niniejsze badanie należy traktować jako interdyscyplinarne, nowatorskie studium przypadku, w którym wykorzystano różne metody badawcze, w tym krytyczną analizę dokumentów i innych źródeł, analizę treści medialnych dostępnych dziś w Internecie oraz analizę systemową. W ramach tego projektu badawczego autor wykonał również testy genetyczne i badania genealogiczne korzystając z usług firm: MyHeritage (oraz Geni.com), FamilyTreeDNA, AncestryDNA, 23andMe, LivingDNA, MyTrueAncestry, tellmeGen, 24Genetics, a także usług GEDmatch i DNA.Land.
Niniejsze opracowanie jest pierwszą tego typu pracą w Polsce. Cezurą końcową badań był marzec 2021 r., wypadający w setną rocznicę uchwalenia konstytucji marcowej 1921 r., znoszącej w Polsce przywileje szlacheckie.

Abstract of the book:

This book combines tradition with modernity: old times and noble traditions with modern media tools to search for ancestors. Thanks to the development of the media (which we refer to as “new media”) genealogy, supported by genetics (increasingly available in the so-called digital
age), has become popular in modern times. Searching for the history of your own family allows you to answer the question about your own identity, and can contribute to a better understanding
of the community in which we live. The Internet, as the main research tool, make it possible not only to discover genes and ancestors, but also to verify information that has reached today’s
generations through traditional sources, ranging from old books (including armorials) to family stories about ancestors, sometimes even mythical. Of course, the research opportunities on
the Internet today are possible thanks to the involvement of the researchers – genealogists who extract information from primary sources.
The main goal of this study is to present the Internet as a source space for genealogical research (taking into account the technological possibilities for genetic research related to it) and to present the results of research on one noble family – the Kunowski family of the Nałęcz coat of arms (in a certain period “von Kunowski”), from which the author comes. The structure of the book reflects the chronology of ancestral history. The first chapter is introductory, theoretical, combining the media studies perspective with genealogy and genetics. It presents types of sources (including their credibility) that can be useful for an online genealogist, both professional and amateur, but also a global offer of genetic research and modern technologies for creating family trees. The next three chapters present the research methods and results divided into three historical periods related to the activity of the studied family in specific regions of Europe.

The first period (and the second chapter) is the late Middle Ages, when the Kunowski family was “born” in the cradle of the Polish state, that is Greater Poland. The first subsection therefore shows the noble Nałęcz family alongside other families that played an important role in the region. Then, the main centers of Nałęcz and the ancestral nest of the family Kunowski are indicated, as well as various relations with other families. The last subsection of the first chapter is an analysis of the data on the studied family in “Teki Dworzaczka”, i.e. the most important source (digitized and available on the Internet) that can be used for genealogical research of the Greater Poland nobility.
The second period (and the third chapter) covers the activities of the family mainly in the East during the Polish-Lithuanian Commonwealth. The argument begins with some genetic considerations (concerning the Y-DNA R1a haplogroup) related to the area in question, and the presence of this two-state entity in the internet space. The second subsection concerns the enigmatic figure of “Jerz” Kunowski, who appeared in a certain source, while the much better documented figure of Jan Kunowski (a Polish hussar, Calvinist and the royal secretary) is the subject of the next subsection. The last one mentions other representatives of the Kunowski family, certainly related to Jan, who
lived then in the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

The third period (and chapter four) begins with the emigration of Samuel, son of Jan Kunowski, to Brandenburg-Prussia and describes the history of the family in the realities of this state, which became a kingdom. It is about the first generations of Protestant pastors, and then about the first representatives of the family that obtained the Prussian nobility. The figure of the wellknown lawyer and astronomer George Karl Friedrich Kunowsky (after whom the craters on the Moon and Mars were named) is introduced, as well as other representatives of the family who achieved general ranks in the Prussian army, held key positions in courts or were successful in science, culture and art, etc. The last subsection presents the descendants of the first “von Kunowski”, i.e. Otto Friedrich Wilhelm, including the relationships with other noble families, up to the generation of the author of this book.
The result of the research is to create the first family genealogy based primarily on the sources available on the Internet. In each of the chapters, different sources were used, specific for a given period and area of research, although some sources or tools proved to be useful at all stages of research. In order to describe the historical context of events or for other purposes related to the research, traditional (printed) sources were also used, including scientific studies that are not necessarily available on the Internet (although thanks to the Internet they are easy to find in order to buy or rent), and which enrich the perspective of the described problem.
This study should be treated as an interdisciplinary, innovative case study in which various research methods were used, including critical analysis of documents and other sources, analysis of media content, available on the Internet today, and a system analysis. As part of this research project, the author also did genetic tests and genealogical research using the services of the following companies: MyHeritage (and Geni.com), FamilyTreeDNA, AncestryDNA, 23andMe, LivingDNA, MyTrueAncestry, tellmeGen, 24Genetics, as well as services of GEDmatch and DNA.Land.
This study is the first work of this type in Poland. The research end date was March 2021, on the centenary of the adoption of the March 1921 Constitution, which abolished noble privileges in Poland.